Wyniki badań

Jednym z pierwszych etapów wdrażania projektu, było przeprowadzenie badania diagnostycznego dostępności zasobów internetowych do potrzeb różnych grup społecznych. Badanie objęło 120 polskich stron internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów polskich organów administracji publicznej. W ramach badań analizowano dostępność i użyteczność treści cyfrowych oraz przestrzeganie standardów WCAG 2.0. Strony zostały zbadane zarówno pod kątem informatycznym (w tym z użyciem dostępnych walidatorów), jak i użytkowym (poprzez opinie ze strony osób starszych lub niepełnosprawnych)
Na podstawie analizy tej próby badawczej zebrano wnioski oraz sugestie dotyczące podnoszenia dostępności stron internetowych.
Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań wykorzystano do stworzenia testu użyteczności, bibliotek JavaScript, zakresu merytorycznego szkoleń e-learningowych, a także zakresu problemowego spotkań informacyjnych w ramach projektu.

ILOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ

Postrzeganie

 • 2,5 % przebadanych stron spełnia warunki związane z informacją nietekstową
 • 64,2 % przebadanych stron posiada transkrypcje opisową nagranego dźwięku. Dla materiałów wideo nie zawierających ścieżki dźwiękowej został zapewniony opis tekstowy lub dźwiękowy dla ułatwienia dostępu osobom niewidomym.
 • 65% przebadanych stron dołącza napisy w materiałach wideo
 •  64,2 % przebadanych stron dla każdego materiału multimedialnego zamieściło alternatywny odpowiednik, który opowiada tę samą historię i przedstawia te same informacje, co opublikowany materiał.
 • 98,3 % przebadanych stron dla każdej treści multimedialnej udostępnianej na żywo zapewniło napisy zsynchronizowane z dźwiękiem.
 • 63,3 % przebadanych stron zapewniło alternatywną ścieżkę dźwiękową, która zawiera rozszerzoną informację, umożliwiającą zrozumienie treści osobom niedowidzącym/niewidomym.
 • 64,2 % przebadanych stron zapewniło dla każdej treści multimedialnej tłumacza przedstawiającego informacje w języku migowym.
 • 64,2 % przebadanych stron w przypadku braku możliwości dodania ścieżki dźwiękowej z audio deskrypcją do prezentowanego materiału wideo z powodu synchronizacji ścieżki dźwiękowej zapewniło alternatywną wersje wideo z pauzami, które pozwalają na wstawienie audio deskrypcji.
 • 63,3 % przebadanych stron posiada treści multimedialne, które zawierają ścieżkę wideo, oraz transkrypcję opisową .
 • 99,2 % przebadanych stron dla każdej treści dźwiękowej prezentowanej na żywo, zapewniło transkrypcję opisową.
 • 10,8 %  przebadanych stron do opisu prezentowanych informacji w tabelach użyło tytułów i nagłówków. Przy polach formularza wypełnionych przez użytkownika zastosowano etykiety. Natomiast menu serwisu prezentowane jest przy pomocy listy.
 • 91,7 % przebadanych stron zawiera strukturę i układ elementów, który ma sens i jest logicznie poprawny po wyłączeniu styli CSS.
 • 96,7 % badanych stron zawiera elementy nawigacyjne, które są obiektywnie rozpoznawalne niezależnie od stopnia dysfunkcji i używanego programu.
 • 31,7 % badanych stron ważne informacje wyróżniło inaczej niż tylko kolorem (np. słowne opisanie obowiązkowych pól formularza), a także linki zostały odróżnione od otaczającej treści inaczej niż tylko kolorem.
 • 99,2 % badanych stron umożliwia użytkownikowi decydowanie o włączeniu / wyłączeniu dźwięku, zmianie głośności, zatrzymaniu odtwarzania dźwięku (szczególnie automatycznego) który może się nakładać z głosem lektora czytającego.
 • 20 % badanych stron zapewniło kontrast  4,5:1 pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem, za wyjątkiem następujących przypadków :

  • Duża czcionka (ponad  18 punktów lub 14 punktów czarnym kolorem ) oraz duże grafiki tekstowe powinny posiadać kontrast przynajmniej 3:1
  • Teksty, które są częścią logotypu lub znaku handlowego nie posiadają wymagań minimalnych odnośnie kontrastu
  • Teksty lub grafiki tekstowe, które są częścią komponentu nieaktywnego interfejsu użytkownika, są czysto dekoracyjne lub są częścią grafiki lub zdjęcia.

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniego kontrastu badane strony umożliwiły przełączanie się w tryb wysokiego kontrastu, który pod względem merytorycznym i funkcjonalnym jest tożsamy z trybem ‘normalnym’.

 • 35,8 % badanych stron zapewnia zachowanie przejrzystości i funkcjonalności po zmianie rozmiaru strony, a także serwis stopniową zmianę rozmiaru tekstu.
 • 5,8 % badanych stron przekazuje informacje w formie tekstu, a nie grafiki.
 • 44,2 % badanych stron zapewnia kontrast  pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem 7:1.
 • 99,2 % badanych stron dla udostępnianych w serwisie nagrań audio, które zawierają głównie mowę, nie są CAPTCHA w postaci audio oraz nie są utworami muzycznymi  zapewniają: nagrania audio nie zawierające w tle dźwięków utrudniających odbiór. Użytkownik ma możliwość włączenia dźwięków w tle, a także głośność dźwięków w tle jest o przynajmniej 20 decybeli mniejsza (4 razy cichsza), niż głośność mowy, która stanowi główną część nagrania.
 • Żadna z badanych stron nie umożliwia użytkownikowi zmianę kolorów na pierwszym planie oraz kolorów tła.
 • 5,0 % badanych stron używa grafik tekstowych jedynie jako dekoracje.

Funkcjonalność:

 • 95,8 % badanych stron wszystkie akcje i zdarzenia przypisały do właściwych stron (np. onclick do <a>, onchange do <input> itp.). Natomiast skróty klawiaturowe różnią się od istniejących skrótów systemowy lub skrótów przeglądarki.
 • 87,5 % badanych stron zapewnia dostęp z poziomu klawiatury do każdej z funkcjonalności serwisu ( za wyjątkiem, tych które konwencjonalnie nie mogą być wykonane klawiatura, np. rysunek odręczny).
 • 86,7 % badanych stron umożliwia użytkownikowi swobodne poruszanie się po wszystkich elementach strony za pomocą klawiatury.
 • 84,2 % badanych stron umożliwia dostępność z poziomu klawiatury dla dokładnie całej funkcjonalności serwisu.
 • 55,0 %  badanych stron zapewnia użytkownikowi możliwość zmiany wszystkich automatycznie zmieniających się treści zależnie od czasu.
 • 55,0 % badanych z stron zapewnia mechanizm , który pozwala na zatrzymanie, wstrzymanie lub ukrycie informacji, które są automatycznie przesuwane, przewijane lub mrugające.
 • 100 % badanych stron zapewnia użytkownikowi nieograniczoną ilość czasu na wykonie określonego zadania na stronie internetowej.
 • 40,0 % badanych stron umożliwia użytkownikowi odłożenie w czasie lub wyłączenie wszelkich komunikatów, informacji, aktualizacji, itp. mechanizmów, które mogą rozpraszać użytkownika i przeszkadzać podczas wykonywania czynności w serwisie.
 • 98,3 % badanych stron zapewnia użytkownikowi po automatycznym  zakończeniu sesji autoryzowanej i ponownej autoryzacji, kontynuowanie czynności bez utraty danych z aktualnej strony, a dane są automatycznie zapamiętywane.
 • Wszystkie z badanych stron zamieściło w serwisie treści wyświetlające się dłużej niż 1/3 sekundy (brak migania częściej niż 3 razy na sekundę).
 • 5,8 % badanych stron umożliwia bezpośrednie przejście do wybranych elementów podstrony pomijając standardowe elementy.
 • 56,7 % badanych stron przedstawia unikalny i jednoznaczny tytuł każdej z podstron.
 • 100 % badanych stron zapewnia kolejność poruszania się po menu serwisu lub polach formularza w logiczny i intuicyjny sposób (nieprzypadkowy)
 • 95,0 % badanych stron przedstawiło wszystkie elementy aktywne (przyciski, linki ) w jednoznaczny sposób, a w razie potrzeby dodatkowo opisane.
 • 25,8 % badanych stron zapewnia znalezienie innych stron w serwisie na przynajmniej dwa sposoby z następujących :
  • Spis treści
  • Mapa serwisu
  • Wyszukiwarka
  • Lista powiązanych podstron
  • Lista wszystkich podstron
 • 99,2 % badanych stron umieściło w serwisie nagłówki i etykiety, które są sensowne, jednoznaczne i nie dublują się.
 • 38,3 % badanych stron umożliwia użytkownikowi zorientowanie się, w którym elemencie się znajduje podczas poruszania się klawiaturą po elementach serwisu.
 • 48,3 % badanych stron jednoznacznie wskazuje użytkownikowi na jakiej podstronie się znajduje, a także przy elementach podzielonych na kroki, użytkownik może się zorientować , w którym miejscu się znajduje i ile pozostało do końca.
 • 26,7 % badanych stron zawiera w serwisie elementy aktywne zawierające opis celu bezpośredniego z linkowanego teksu.
 • 98,3 % badanych stron zawiera treści podzielone na sekcje, które opisane są nagłówkami.Zrozumiałość:

 • 69,2 % badanych stron główny język strony określa za pomocą atrybutu lang i/lub xml:lang w załączniku HTML.
 • 75,0 % badanych stron w przypadku zajścia zmiany języka w treści dokumentu określany zostaje za pomocą znacznika lang i / lub xml:lang dla danego elementu.
 • 95,8 % badanych stron wyjaśnia słowa nieznane, dwuznaczne lub specyficzne dla poruszanej tematyki.
 • 25,8 % badanych stron zapewnia wyjaśnienie skrótów za pomocą znaczników <acronym> , <abbr>, czy też przez dodatkowy opis.
 • 94,2 % badanych stron uzupełniło o streszczenia lub wzbogaciło ilustracje, wykresy, filmy, animacje itp. skomplikowane treści opisujące pewne  procesy, instrukcje,  informacje, zawierające nazwy własne, które wymagają wykształcenia wyższego niż poziom gimnazjalny.
 • 100 % badanych stron zapewnia możliwość zmian elementów aktywnych bez powodowania zmian kontekstu.
 • 100 % badanych stron umożliwia użytkownikowi świadome dokonywanie akcji. Zmiana jakiegokolwiek komponentu na stronie nie powoduje zmiany kontekstu.
 • 97,5 % badanych stron zapewnia poprawność nawigacji serwisu jej spójność i zachowanie układu i porządku na wszystkich podstronach serwisu.
 • 100 % badanych stron przedstawia elementy pełniące te same funkcje na różnych podstronach w jednakowy sposób ( oznaczenie, opis ).
 • 99,2 % badanych stron umożliwia użytkownikowi  wyłączenie automatycznych zmian kontekstu, bądź sam ich dokonuje.
 • 48,3 % badanych stron poprawnie identyfikuje błędy w serwisie i w sposób zrozumiały i przejrzysty przedstawia je użytkownikowi.
 • 80,8 % badanych stron zapewnia dokładną informację / instrukcje odnośnie każdego miejsca w którym należy wprowadzić dane.
 • 49,2 % badanych stron zapewnia użytkownikowi  sugestie poprawnego rozwiązania w przypadku błędu.
 • 99,2% badanych stron zostały zapewnione mechanizmy pozwalające na przywrócenie poprzednich danych, weryfikacje lub powtórzenia.
 • 100 % badanych stron posiada link do podstrony z rozszerzoną pomocą dotyczącą pola, które wymaga szerszego wyjaśnienia. Wszędzie gdzie użytkownik może dodać, modyfikować lub usuwać dane otrzymuje on o tym pełną informację, w jaki sposób to wykonać.
 • 50,8 % badanych stron posiada formularze wysyłające dane mające zapewnione mechanizmy pozwalające na weryfikację, przywrócenie lub potwierdzenie danych.

 

Kompatybilność:

 • 5,8 % badanych stron posiada poprawny kod HTML/CSS strony – a standardowe elementy HTML są użyte zgodnie ze specyfikacją
 • 98,3 % badanych stron jednoznacznie identyfikuje i opisuje dla pełnego zrozumienia mechanizmy własne interfejsu użytkownika.

Utrudnienia wskazane przez osoby niepełnosprawne/starsze:

 • 59,2 % badanych stron umożliwia osobą niesłyszącym zapoznanie się z materiałami multimedialnymi.
 • 55,0 % badanych stron umożliwia skuteczne wypełnienie formularza.
 • 50,8 % badanych stron zapewnia zapoznanie się z każdym tekstem zawartym w serwisie.
 • 85,8 % badanych stron posiada odpowiedni kontrast dla osób niepełnosprawnych/starszych
 • 30,0 % badanych stron zapewnia czytelność linków oraz intuicyjną nawigację w serwisie .
 • 29.2 % badanych stron umożliwia poruszanie się po serwisie za pomocą klawiatury.
 • 85,0 % badanych stron zapewnia łatwe odnalezienie informacji.
 • 93,3 % badanych stron zawiera czytelne informacje.

Audytowi poddano łącznie 120 stron internetowych polskich instytucji publicznych, z czego:
Strony instytucji z obszaru miejskiego : 26%
Strony instytucji z obszaru miejsko-wiejskiego :31%
Strony instytucji z obszaru wiejskiego :43%

Zasięgiem badania objęto każde spośród 16 województw:
Lubuskie : 7 stron
Podlaskie : 7 stron
Mazowieckie : 7 stron
Łódzkie : 7 stron
Świętokrzyskie : 7 stron
Wielkopolskie : 7 stron
Zachodnio-pomorskie: 8 stron
Warmińsko-mazurskie : 8 stron
Śląskie : 7 stron
Małopolskie: 7 stron
Pomorskie : 8 stron
Podkarpackie : 8 stron
Opolskie : 8 stron
Lubuskie : 8 stron
Kujawsko-pomorskie : 8 stron
Dolnośląskie : 8 stron

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów