Klauzule do SIWZ

Klauzule do opisu przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) - dalej zwanym "Rozporządzeniem" lub "Wytycznymi".
2. Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych.
3. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane.
4. Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wymogów wskazanych w załączniku nr ....... ."Katalog wytycznych WCAG 2.0".
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zewnętrznego audytu spełnienia wymagań WCAG 2.0.

Klauzule do umowy

§ .....

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów sieciowych i wytycznych dotyczących dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) - dalej zwanym "Rozporządzeniem" lub "Wytycznymi" oraz załączniku nr 4 do Rozporządzenia, a także wymogami wskazanych w załączniku nr ....... ."Wprowadzenie do WCAG 2.0".
2. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami sieciowymi i wytycznymi wskazanymi w ust. 1.
3. W przypadku wystąpienia niezgodności z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia,  o którym mowa w ust. 1 wykonawca zobowiązuje się wprowadzić wszelkie poprawki serwisu wynikające z jego niedostępności i niezgodności bezzwłocznie na swój koszt w terminie 14 dni od daty wskazania błędów dostępności przez Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej wykryte wady i błędy niezgodności z dokumentami wskazanymi w ust. 1.
5. Spełnienie wymogów określonych w ust. 1 zostanie potwierdzone protokołem odbioru strony internetowej stanowiącym załącznik nr........ do umowy.

§ Kary umowne

  1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte umowy w odniesieniu do spełniania wymagań WCAG 2.0 w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
    1. za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze wymagań WCAG 2.0 w wysokości ……. zł , za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu wskazanego na usunięcie naruszenia,
    2. z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niewdrożenia lub nienależytego wdrożenia wymagań WCAG 2.0  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § ………


Pobierz: Klauzule do SIWZ w formacie MS Word

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów